Algemene verkoop voorwaarden

Toenga

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien door ons schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze voorwaarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.
 

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze produkten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.
Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, danwel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden.
Prijsopaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 

3. Overeenkomsten

Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen namens ons met derden gesloten, echter eerst dan wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 

4. Levering

a)     Levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door ons of namens ons wordt geleverd.
      Goederen worden altijd voor rekening en risico van de koper getransporteerd.
b)     Koper dient 7 dagen na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij wij bevoegd zijn op diens kosten de goederen elders op te slaan.
c)      Bij weigering van in ontvangstneming, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
d)     Tevens behouden wij ons het recht voor de levering te schorsen, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit reeds eerder gedane leveringen.
 

5. Overmacht

Alle van onze wil onafhankelijke omstandigheden, van welke aard dan ook, zullen voor ons als overmacht gelden.
In geval van overmacht onzerzijds wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtsituatie de uitvoering onmogelijk maakt, tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder overigens tot enige schadevergoeding uit welken hoofde ook te zijn gehouden. Overmacht wordt mede verondersteld, in het geval dat derden, waaronder ook toeleveranciers worden begrepen, niet of niet tijdig de door ons benodigde goederen danwel diensten hebben geleverd.
 

6. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde, behalve voor zover deze beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de goede trouw.
Indien wij toch tot vergoeding van schade zouden zijn gehouden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, dit echter met een maximum van € 2000,--.
De koper vrijwaart ons verder voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door hen geleden schade, veroorzaakt door of verband houdende met van ons afkomstige leveringen, één en ander voorzover niet in strijd met geldend danwel toekomstig recht.
 

7. Eigendomsvoorbehoud

De door ons verkochte goederen blijven ons eigendom tot aan de algehele voldoening van al hetgeen wij uit welken hoofde ook van koper te vorderen hebben, rente en kosten daaronder begrepen, dit echter voor rekening en risico van de koper.
Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen.
 

8. Reclame en Garantie

a)     Reclames met betrekking tot geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard.
b)     Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend, binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur.
Een reclame geeft de koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Verrekening en compensatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
c)      Met inachtneming van de onder 2 en 6 gestelde beperkingen staan wij in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen.
Deze garantie, indien gegeven, bestrijkt een periode van 6 maanden na levering, en gaat niet verder dan hetzij het kosteloos repareren danwel de vervanging van hetgeen ondeugdelijk gebleken is.
d)     Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welken hoofde dan ook, behoudens het onder 6 gestelde.

9. Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de koper rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen tegen een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd onze overige rechten voortvloeiend uit wet danwel overeenkomst.
Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermede accoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,--, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

10. Geschillen en Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en eventueel hieruit voortvloeiende geschillen is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Kantonrechter te Oud-Beijerland hetzij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht tenzij wij de naar algemene competentieregels bevoegde rechter verkiezen.

11. Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Utrecht. K.v.K. nr. 70492573.